Provozní řád garáží - SBD Ocelář Kladno

Provozní řád garáží

Provozní řád garáží v majetku SBD Ocelář Kladno

Ustanovení provozního řádu garáží se vztahuje na všechny uživatele garáží či garážových stání v objektech SBD Ocelář Kladno.

Základní ustanovení:

 1. V garáži či garážovém stání mohou garážovat pouze motorová vozidla vlastníka či nájemce, případně podnájemce – dále jen „uživatel“.
 2. Splněním této podmínky má uživatel právo využívat společná zařízení. Přitom se řídí ustanoveními tohoto provozního řádu a dalšími ustanoveními, která jsou v souladu se Stanovami družstva, popř. dalšími příslušnými právními a technickými předpisy.

I. Vstup do objektu:

 1. Vjezd a vstup do objektu je povolen pouze uživateli garáže či garážového stání a osobám v jeho doprovodu. Po dobu pobytu těchto osob v objektu garáží odpovídá za škody způsobené těmito osobami uživatel garáže.
 2. Po vstupu a výstupu z objektu je každý uživatel garáže povinen zajistit bezpečné zajištění a uzamčení vrat objektu. Totéž platí i při vjezdu a výjezdu z objektu garáží či areálu garáží. Zároveň je povinností každého uživatele zkontrolovat, zda zbytečně nesvítí osvětlení společných prostor.
 3. Povinností uživatele garáže je, aby při zjištění neznámých osob pohybujících se v objektu nahlásil tuto skutečnost některému členu výboru samosprávy, případně na SBD Ocelář Kladno.

II. Obecné zásady užívání garáží:

 1. Každý je povinen při užívání garáže nebo servisního zařízení dodržovat všechna ustanovení tohoto provozního řádu, související bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. Řídit se rozhodnutím družstevních orgánů, chránit společný majetek a odstranit či uhradit jím způsobená poškození v objektu. Dále užívat svou garáž pouze ke garážování vozidla a to v souladu s vydaným kolaudačním rozhodnutím a dodržovat ustanovení zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon).
 2. Každý uživatel garáže je povinen uposlechnout pokynů a příkazů členů výboru samosprávy garáží, které jsou v souladu s tímto provozním řádem a stanovami družstva SBD Ocelář Kladno.
 3. Každý uživatel garáže je povinen udržovat čistotu a pořádek jak v garáži, tak i ve společných prostorách garáží.
 4. V případě sněhové kalamity nebo jiné živelné pohromy je každý uživatel garáže povinen zasáhnout a uvést vše do normálního stavu.
 5. Povinností každého uživatele garáže je dbát maximální hospodárnosti při spotřebách energií.
 6. V garážích, na komunikacích uvnitř budou a v areálu garáží je zakázáno mytí vozidel.
 7. Znečištění vnitřních komunikací blátem je povinen odstranit uživatel garáže, který je způsobil.
 8. Odpad je nutno ukládat a likvidovat pouze v souladu s platným zákonem o odpadech a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušné smlouvě s oprávněnou firmou, která provádí likvidaci nebezpečných odpadů na garážích.
 9. Zjistí-li uživatel garáže porušení ustanovení provozního řádu jiným uživatelem, je povinen ho na toto upozornit, případně to ohlásit členu výboru samosprávy nebo na SBD Ocelář Kladno.
 10. Žádosti uživatelů garáží o provádění stavebních úprav povoluje majitel objektu písemnou formou. Neoprávněné úpravy v garážích je uživatel povinen odstranit na své náklady.

III. Požadavky z hlediska PO:

 1. Každý uživatel garáže je povinen se seznámit s protipožárním zařízením objektu, s požární poplachovou směrnicí a s hlavními uzávěry energií.
 2. V celém objektu platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 3. V garáži či garážovém stání je zakázáno používat jakákoliv topidla.
 4. Odstavené a uzamčené vozidlo v garážovém stání nesmí mít zařazen převodový stupeň a zataženou ruční brzdu.
 5. V garáži může být kromě paliva v nádrži vozidla umístěno jako záloha dalších max. 40 litrů benzínu nebo nafty a 20 litrů olejů (dle typu garážovaného vozidla) v uzavřených nádobách k tomu určených.
 6. Doplňování pohonných hmot uvnitř budovy garáží je zakázáno.
 7. U vozidla pro smíšený provoz benzín + propanbutan musí být garážové stání viditelně označeno bezpečnostní tabulkou. V těchto stáních může být jen provozní nádrž na PB umístěná ve vozidle, instalována odbornou firmou. Do podzemních garáží je vjezd vozidel na propanbutan zakázán.

IV. Pohyb vozidel v areálu a v objektu garáží:

Pro jízdu a odbočování v areálu garáží platí pravidla silničního provozu.

 1. Na komunikacích se jezdí vpravo.
 2. Přednost v jízdě mají vozidla vjíždějící do objektu.
 3. Řidiči jsou povinni respektovat dopravní značení uvnitř areálu či objektu garáží.
 4. Vozidla na komunikaci mají přednost před vozidly vyjíždějícími z garáží.
 5. Levou polovinu komunikace může použít řidič jen na dobu nezbytně nutnou k vyjetí nebo vjetí do garážového stání, přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.
 6. Rychlost vozidel v areálu garáží nesmí překročit 30 km/hod, uvnitř objektů 10 km/hod.
 7. Komunikace v objektu nesmí být používány ke stání vozidel a odkládání materiálu.

V. Provádění oprav:

 1. Drobné opravy lze provádět pouze v prostorách k tomu určených.
 2. Provádění větších oprav a prací se zvýšeným požárním nebezpečím je zakázáno.
 3. Výměny provozních kapalin vozidel jsou v celém areálu garáží zakázány.

VI. Závěrečná ustanovení:

 1. Zkoušení a spouštění motorů ve stáních v blízkosti obytných domů a v garážích vestavěných v obytných domech je povoleno pouze na nezbytně nutnou dobu. Po 20. hodině je zákaz provádění oprav v garážích, pokud jsou součástí obytných domů. Po 22. hodině je zákaz provádění oprav v garážích ostatních objektů (např. areálech řadových garáží, patrových garáží atp.)
 2. Svařování el. proudem nebo plynem se může provádět pouze v prostorách objektu garáží k tomu vyhrazených a to pouze osoba způsobilá, která vlastní příslušný platný svářečský průkaz.
 3. Jakékoliv úpravy a opravy na elektrických rozvodech může provádět pouze osoba odborně způsobilá s platným osvědčením dle „Vyhlášky 50/1978 Sb.“.
 4. V provozním řádu jsou uvedena základní pravidla k nájmu a provozu garáží. Rozšíření nebo doplnění tohoto provozního řádu na podmínky příslušného objektu si mohou samosprávy po projednání na členských schůzích a po odsouhlasení změn s SBD, tj. majitelem objektu upravit, popř. doplnit.
 5. Pověření zástupci SBD Ocelář jsou oprávněni provádět kontroly dodržování všech ustanovení tohoto provozního řádu.

Toto znění provozního řádu bylo projednáno a schváleno představenstvem družstva dne 30.6.2014. Tímto se ruší všechny předchozí Provozní řády garáží vydané SBD Ocelář Kladno.