Požární řád garáží - SBD Ocelář Kladno

Požární řád garáží

Požární řád garáží a požární poplachové směrnice pro garážový objekt G…

Článek 1.

Za organizaci, přípravu a využití sil a prostředků požární ochrany v objektech garáží SBD Ocelář Kladno odpovídá ve smyslu zákona ČNR č.133 / 85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů představenstvo družstva.

Článek 2.

 • Samospráva garáží určila jako osobu odpovědnou za požární ochranu tohoto objektu technika samosprávy. Do působnosti osoby odpovědné za požární ochranu patří zejména:
 • pečovat o vybavení objektu hasicími prostředky a dbát na jejich přístupnost a použitelnost
 • založit pro každý objekt požární knihu, do které se zapisují pravidelné měsíční preventivní prohlídky a zjištěné závady
 • uplatňovat u samosprávy garáží odstranění požárních závad, které nebylo možno odstranit svépomocí uživatelů přidělených prostor

Článek 3.

Výbor samosprávy garáží je povinen dohlížet na připravenost hasicích prostředků, a proto je pravidelně kontrolovat.

Článek 4.

Každý uživatel objektu je povinen:

 • počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru
 • seznámit se s hasicími prostředky v objektu a umět je v případě požáru použít
 • znát umístění a způsob vypnutí hlavního vypínače elektrického proudu pro celý objekt
 • neprodleně oznámit osobě odpovědné za požární ochranu všechny požární závady zjištěné v objektu, dbát na bezpečný provoz a užívání přenosných elektrických a jiných spotřebičů a nenechat je v době jejich provozu bez dozoru
 • zachovat opatrnost při zacházení s hořlavými prostředky
 • užívat garáže pro stání osobního automobilu, motocyklu či přívěsu v souladu s kolaudačním rozhodnutím
 • uskladňovat čistící prostředky a textilie jen v nehořlavých nádobách s víkem

Uživatelům objektu – je z a k á z á n o:

 • v objektu kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Svařovat v garážích je povoleno jen s vědomím představenstva družstva
 • skladovat tlakové láhve s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (acetylen, kyslík, propan-butan, vodík) včetně lahví prázdných
 • přečerpávat a doplňovat pohonné hmoty za chodu motoru
 • kontrolovat stav elektrolytu v.baterii při otevřeném světle
 • spouštět motor k jiným účelům než k vyjetí nebo zaparkování vozidla
 • skladovat jakýkoliv materiál, zejména hořlaviny jako např. barvy, pneumatiky, dřevo, plachty a pod. Pohonné hmoty mimo obsahu v palivové nádrži je povoleno mít v zásobě max. 40 litrů v ocelových těsně uzavíratelných nádobách (kanistrech)
 • provádět jakékoliv zásahy do elektrické instalace včetně oprav pojistek a jističů
 • zneužívat nebo poškozovat zařízení a prostředky sloužící požární ochraně

Článek 5.

Postup při vzniku požáru

 1. Osoba, která zpozoruje požár je povinna vyhlásit požární poplach. Požární poplach se vyhlašuje pro objekt garáží voláním „HOŘÍ“ nebo „POŽÁR“. Ihned se pokusí, pokud je to možné, požár uhasit za využití dostupných a odpovídajících prostředků – hasicí přístroje, hydranty, nádoby s vodou a pod.
 2. Forma a způsob vyhlášení požárního poplachu nesmí způsobit vznik chaosu a paniky.
 3. Základní povinností všech přítomných je provést nutné opatření pro rychlou záchranu ohrožených osob. Pro bezpečnou evakuaci se chraňte mokrými dekami přes tělo a mokrými kapesníky přes ústa.
 4. Pokud je záchrana těchto osob zajištěna, ostatní přítomní provádí za využití dostupných prostředků (hasicí přístroje, hydranty atd.) účinný hasební zásah nebo alespoň omezují rychlé šíření požáru.
 5. Pokud není možné provést vlastními silami bezpečnou evakuaci osob nebo nelze zjištěný požár ihned uhasit, je nutné z nejbližšího telefonu zavolat neprodleně ohlašovnu požáru – HZS Kladno 150.
 6. Ohlašovně požáru je nutno srozumitelné nahlásit : I. adresu (místo) požáru, II. co hoří (materiál), rozsah požáru a patro, III. telefon a jméno osoby hlásící požár.
 7. Po příjezdu hasičů jsou všichni přítomní povinni řídit se pokyny velitele hasebního zásahu.
 8. V případě porušení zákazu parkování soukromých vozidel ze strany budovy, kde se nachází nástupní plocha pro požární techniku, je nutno tyto vozidla ihned převést jinam. Pokud zde tyto vozy zůstanou a budou ohrožovat evakuaci lidí nebo bránit účinnému hasebnímu zásahu, nebude brán ohled na jejich případné poškození při uvolňování nástupní plochy pro požární techniku.
 9. Před hašením hydrantem, vodou či vodními hasicími přístroji je nutno provést vypnutí elektrického proudu v ohroženém prostoru, protože při použití vody hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.
 10. Požár je nutno vždy zvládnout bez vzniku chaosu a paniky. Jednejte klidně a s rozvahou.

Tísňová telefonní číslo

 • Ohlašovna požáru KLADNO (ul. J. Palacha) – l50
 • Policie ČR – 158
 • Městská policie (Nám. st. Pavla) – 156
 • Lékařská pohotovost (Nemocnice) – 155
 • SBD Ocelář Kladno (Gen. Klapálka) – 3122248245–47
 • Středočeská energetická a.s. – 312247256, 57
 • Vodárny Kladno – 312261002
 • Místní hlavní uzávěry – značeny šipkami a tabulkami