Požární poplachová směrnice - SBD Ocelář Kladno

Požární poplachová směrnice

Bytové objekty SBD Ocelář – Požární poplachová směrnice

S touto směrnicí jsou povinny se seznámit a podle ní se chovat všechny osoby, které vstupují do bytového objektu SBD Ocelář.

Postup při vzniku požáru

 1. Osoba, která zpozoruje požár je povinna vyhlásit požární poplach. Požární poplach se vyhlašuje pro bytový objekt voláním „HOŘÍ“ nebo „POŽÁR“. Ihned se pokusí, pokud je to možné, požár uhasit za využití dostupných a odpovídajících prostředků – hasicí přístroje, hydranty, nádoby s vodou a pod.
 2. Forma a způsob vyhlášení požárního poplachu nesmí způsobit vznik chaosu a paniky.
 3. Základní povinností všech přítomných je provést nutné opatření pro rychlou záchranu ohrožených osob. Pro bezpečnou evakuaci se chraňte mokrými dekami přes tělo a mokrými kapesníky přes ústa.
 4. Pokud je záchrana těchto osob zajištěna, ostatní přítomní provádí za využiti dostupných prostředků (hasicí přístroje, hydranty atd.) účinný hasební zásah nebo alespoň omezují rychlé šíření požáru.
 5. Pokud není možné provést vlastními silami bezpečnou evakuaci osob nebo nelze zjištěný požár ihned uhasit, je nutné z místního (bytového) telefonu zavolat neprodleně ohlašovnu požáru – HZS Kladno 150.
 6. V případě, že není z Vašeho bytu v žádném případě možno uniknout z důvodu požáru či silného zakouření na chodbě, pak co nejlépe utěsněte mokrými hadry dveře z bytu a kryty stoupaček bytového jádra. (doporučeno ochlazovat poléváním). Výrazně na svou přítomnost upozorněte v okně bytu ve směru k místu přistavení hasební techniky. Okno v případě požáru pod vaším bytem neotvírejte (možnost přenosu požáru a nasátí kouře).
 7. Ohlašovně požáru nutno srozumitelné nahlásit : I. adresu (místo) požáru, II. co hoří (materiál), rozsah požáru a patro, III. telefon a jméno osoby hlásící požár.
 8. Po příjezdu hasičů jsou všichni přítomní povinni řídit se pokyny velitele hasebního zásahu.
 9. V případě porušeni zákazu parkování soukromých vozidel ze strany budovy, kde se nachází nástupní plocha pro požární techniku, je nutno tyto vozidla ihned převést jinam. Pokud zde tyto vozy zůstanou a budou ohrožovat evakuaci obyvatel nebo bránit účinnému hasebnímu zásahu, nebude brán ohled na jejich případné poškození při uvolňování nástupní plochy pro požární techniku.
 10. Před hašením hydrantem, vodou či vodními hasicími přístroji je nutno provést vypnutí elektrického proudu v ohroženém prostoru, protože při použití vody hrozí nebezpečí úrazu el. proudem. Toto zranění může nastat především pokud je vytvořena vodou vrstva na podlaze, která je schopna vést el. proud.
 11. Požár je nutno vždy zvládnout bez vzniku chaosu a paniky. Jednejte klidně a s rozvahou.

Tísňová telefonní čísla

 • Ohlašovna požáru KLADNO (ul. J. Palacha) – 150
 • Policie ČR (Zádušrú ul) – 158
 • Městská policie (Nám. st. Pavla) – 156
 • Lékařská pohotovost Nemocnice) – 155
 • SBD Ocelář Kladno (Gen. Klapálka) – 312248245–47
 • Elektrické rozvodné závody – 312247256, 257
 • Vodárny Kladno – 312261002
 • Plynárny KLADNO – 312247637, 638
 • Kanceláře hasič. záchr. sboru KLADNO – 312834111
 • Místní hlavní uzávěry – značeny šipkami a tabulkami (suterén + přízemí objektu)