Nabídka služeb pro SVJ - SBD Ocelář Kladno

Nabídka služeb pro SVJ

Služby pro společenství vlastníků a vlastníky nemovitostí

– komplexní vedení podvojného účetnictví podle zákona č. 563/1991 v platném znění

- zpracování účetní uzávěrky

- zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmu, případně z nemovitosti

- zajištění provozu domu a pozemku včetně technického vybavení

- zajišťování údržby, rekonstrukce, modernizace společných částí a společného zařízení domu (včetně případného výběru dodavatelské firmy, odborný dohled nad prováděním stavebních prací a převzetí provedeného díla) poradenské činnosti při výběru dodavatelské firmy

- zajištění periodických revizí vyhrazených technických zařízení domu

- sepsání smluv o dílo na práce spojené s údržbou, opravami, modernizací či rekonstrukcí společných částí a společného zařízení domu včetně odborného převzetí díla

- zajištění poradenské a kontrolní činnosti v oblasti BOZ a PO

- vedení evidence jednotlivých vlastníků jednotek v domě s aktualizací změn

- zajišťování předpisu zálohových plateb vlastníků jednotek na služby spojené s užíváním bytu

- vedení evidence jednotlivých plateb, zajišťování upomínek za neuhrazené platby, vymáhání těchto dluhů právní cestou

- další dohodnuté činnosti a služby dle požadavků společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků

- pojištění budov ve správě družstva

Stavební bytové družstvo Ocelář disponuje

– dlouholetými zkušenostmi v zajišťování správy obytných domů a zapracovaným kolektivem odborných zaměstnanců zajišťujících služby na vysoké úrovni

- softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, společenství vlastníků jednotek i ostatních vlastníků

- znalostí právních předpisů zejména v oblasti občanského zákoníku, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových předpisů a ostatních předpisů vztahujících se ke správě, provozu a služeb spojených s užíváním obytných domů a nebytových prostor

- ekonomickou stabilitou družstva

- přístupem k informacím nezbytným pro kvalitní správu družstevního majetku i majetku vlastnictví společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků

- možností zajištění výhodného pojištění nemovitostí u kterých zajišťujeme správu